pomocepartner

Cennik druków.

     
WYKAZ I CENNIK OBOWIĄZUJĄCYCH DRUKÓW SZKOLNYCH i BIBLIOTECZNYCH
       
Grupa I – DZIENNIKI
Symbol Nazwa Format  Wielkość CENA 
I/1 IN Dziennik zajęć przedszkola  /pięciodniowy/  INTRODRUK - rozliczenie godzin ks. A4/185 str 12,90
I/1 IN Dziennik zajęć przedszkola NIEPUBLICZNEGO INTRODRUK - bez godzin !!!  ks. A4/131 str 12,90
I/1 Udz Dziennik zajęć przedszkola  /sześciociodniowy/  Udziałowiec ks. A4/153 str 12,90
I/2 Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III szkoły podst. UDZIAŁOWIEC ks. A4/144 str. 12,50
I/2a Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III rozbudowane działy oceny ks. A4/160 str. 13,50
I/2 opis Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III  opisowy ks. A4/222 str. 15,90
I/3 Dziennik lek. dla szkół podstawowych kl. IV – VI i ponadpodstawowych ks. A4/152 str. 12,50
  Okładka foliowa do dziennika lekcyjnego I/3 A4 2,80
I/3 IN Dziennik lek. dla szkół podstawowych kl. IV – VI i ponadpodstawowych INTRODRUK ks. A4/156 str. 12,90
I/4 Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych /na 1 semestr/ ks. A4/80 str. 10,90
I/4  Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych ks. A4/132 str. 12,90
I/5 Dziennik zajęć wychowawczych – dla internatów (burs), domów dziecka,itp. zt A4/40 k. 7,90
I/5 tw.opr. Dziennik zajęć wychowawczych – dla internatów (burs), domów dziecka,itp. /tw.oprawa/ zt A4/40 k. 11,90
I/6 Dziennik zajęć pozalekcyjnych  zt A4/16 k. 4,20
  Dziennik zajęć dodatkowych nauczyciela  /tzw. "karciany"/ zt A4/16 k. 3,90
  Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego A4 11,00
  Okładka foliowa do dziennika zajęć pozalekcyjnych I/6 A4 2,80
  Dziennik logopedy wyd. Harmonia A4/64 k. 14,90
  Dziennik zaj. terapeutyczno- wyrównawczych wyd.Harmonia A4/88 k 14,90
I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej  ks. A4/76 k. 11,00
I/8 Dziennik biblioteki szkolnej zt A4/26 k. 4,80
I/9 Dziennik zajęć dla placówek wczasów letnich zt A5/10 k. 2,90
I/10 Dziennik pedagoga szkolnego i psychologa twarda oprawa zt A4/50 k. 12,50
I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - nie wpisywanych do dziennika lekcyjnego zt A4/42 k. 5,30
I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z  upośledzeniem umysłowym zt A4/16 k. 4,80
I/24 Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  A4 4,20
I/25 Dziennik indywidualnego nauczania A4 4,20
I/26 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno - wyrównawczego A4 4,20
I/27 Dziennik nauczyciela w-f A5 7,90
I/28 Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno kompensacyjnych A4 4,60
I/29 Dziennik internatu A4 10,90
I/37 Dziennik zajęć świetlicy szkolnej  tw oprawa A4 11,90
I/39 Dziennik praktyki zawodowej ks. A4/152 str. 3,50
KSIĘGI, KSIĄŻKI, REJESTRY
I/14 Księga ewidencji dzieci w wieku od 6 do 18 lat, dla szkół podstawowych i gimnazjów ks. A4/40 k. 12,50
I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół ks. A4/100 k. 12,50
I/16 Księga zastępstw  (EDU VII/6) ks. A4/200 k. 18,00
I/17 Księga zarządzeń ks. A4/100 k. 10,90
I/18 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych  (EDU VII/4) ks. A4/100 k. 10,90
I/19 Rejestr wydanych zaświadczeń ks. A4/100 k. 10,90
I/20 Rejestr zatrudnionych nauczycieli  (EDU VII/5) ks. A4/100 k. 10,90
I/21 Rejestr zatrudnionych pracowników ks. A4/100 k. 10,90
I/22 Rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń (EDU VII/3) ks. A4/96 k. 10,90
I/30 Książka Protokołów Rady Pedagogicznej Ks. A4 18,50
I/31 Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców Ks. A4/100 k. 12,00
I/32 Księga Uchwał Rady Pedagogicznej Ks. A4 17,50
I/33 Księga arkuszy ocen Ks. A4 3,00
I/34 Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych Ks. A4/100 k. 10,90
I/35 Księga Absolwentów A4 19,50
I/36 Księga Absolwentów Szkoły Zawodowej A4 19,50
I/38 Księga wychowanków Ks. A4/100 k.  10,90
I/40 Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli Ks. A4/200 k. 18,00
  Kronika, papier offset A4 23,00
  Księga pamiątkowa, papier offset A4 23,00
  Złota księga, papier offset Ks. A4/100 k. 23,00
  Kronika, papier kreda A4 48,00
  Księga pamiątkowa, papier kreda A4 48,00
  Złota księga, papier kreda Ks. A4/100 k. 48,00
Arkusze ocen /nowe/ do wypisywania ręcznego
MEN-I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 4xA4/2 str. 0,42
MEN-I/38a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej 4xA4/2 str. 0,42
MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 3xA4str. 0,39
MEN-I/40a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum 2xA4/2 str. 0,35
MEN-I/41a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 3xA4/2str. 0,39
MEN-I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej 3xA4/2str. 0,39
MEN-I/43a/2 dla uczniów liceum profilowanego dla młodzieży i słuchaczy liceum profilowanego dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej 3xA4/2str. 0,39
MEN-I/44a/2 dla uczniów technikum i technikum uzupełniającego dla młodzieży oraz słuchaczy technikum i technikum uzupełniającego dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej 4xA4/2 str. 0,42
MEN-I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży i słuchaczy zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej 3xA4/2str. 0,39
MEN-I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej  3xA4 /2str. 0,39
MEN-I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej 3xA4/2str. 0,39
MEN II/163/2 Zbiór arkuszy ocen A4/2str. 0,20
Indeksy
MEN-I/48/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych  A6/60 str. op.tw. 5,20
op. miękka 3,00
MEN-I/49/2 dla uczniów szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej dla młodzieży A6/65 str. op.tw. 5,20
op. miękka 3,00
Legitymacje
MEN-I/50/2 dla uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych A7 0,11
MEN-I/51/2 dla uczniów niepełnosprawnych A7 0,11
MI-1/2002 Zaświadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych A7 0,15
Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych
MEN-I/52/2 dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych A7 0,11
Zaświadczenia
MEN-I/53/2 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych A5 karton 0,22
MEN-I/54/2 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej A4/2 str. 0,22
Grupa III – ZAŚWIADCZENIA
MEN-III/1 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (rozp.MEN w Dz.U.nr 103/93 Poz. 472) B5 0,22
MEN-III/2 Zaświadczenie o ukończeniu seminarium (rozp.MEN w Dz.U. nr 103/1993, poz.472) B5 0,22
MEN-III/3 Zaświadczenie  -  dla osób, które uczestniczyły w określonej formie oświaty pozaszkolnej  (rozp.MEN w Dz.U. Nr 03/1993, poz. 472) B5 0,22
MEN-III/4 Zaświadczenie dla opiekunów (karton) A7 0,11
MEN-III/5 Zaświadczenie dla uczniów upośledzonych umysłowo B5 0,22
Grupa IV – TOK NAUKI
IV/1 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu dla dzieci ubiegających się o przyjęcie do  j.w. 2/3 A4/2 str. 0,17
IV/2 Karta dziecka sześcioletniego (wypełnia lekarz i nauczyciel w przedszkolu, celem przekazania szkole podstawowych danych) 2xA4/2 str. 0,34
IV/8 Wkładka specj. do karty kwalifik. uczestnika kolonii zdrowotnej A5/2 str. 0,12
IV/9 Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (dla dzieci i młodzieży uczestniczących we wczasach  - Dz.U.nr 12/97, poz.67) 2xA5/2 str. 0,22
IV/15 Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka (obejmuje opinię szkolną, wyniki nauki, badania lekarskie, charakterystykę dziecka i orzeczenie kwalifikacyjne; arkusz przeznaczony jest dla Państwowego Pogotowia Opiekuńczego) 2xA4/2 str. 0,34
IV/16 Skierowanie (wypełnia Państwowe Pogotowie Opiekuńcze, kierując dziecko do odpowiedniej placówki wychowawczej) A4/2 str. 0,22
IV/17 Kwestionariusz – dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium lub miejsca w internacie A5/2 str. 0,12
IV/18 Protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku ucznia A4/2 str. 0,22
IV/19 Rejestr wszystkich wypadków – dla wszystkich typów szkół i pl. oświatowo – wychowawczych A4/16k. 6,50
IV/20 Wywiad społeczny (dotyczy rodziny , osoby zamierzającej przyjąć na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza lub przysposabiająca) A4/2 str. 0,22
IV/23 Sprawozdanie z wypadków uczniów EN-6 A4/2 str. 0,22
IV/30 Zaświadczenie (dla młodocianych pracowników – uczniów szkół Zasadniczych o ukończeniu turnusu w ośrodku doskonalenia zawodowego) A5/1 str. 0,12
IV/31 Zaświadczenie – dla osób przygotowanych do pełnienia funkcji w szkolnej placówce wczasów A5/2 str. 0,12
IV/32 Rejestr wydanych dyplomów mistrza i świadectw robotnika wykwalif. / twarda oprawa A4/200 k. 30,00
IV/33 Skierowanie (wydają szkoły zasadnicze uczniom skierowanym na turnus dokształcania zawodowego) A6/2 str. 0,10
IV/35 Wkładka do dziennika lekcyjnego (do indywidualnego kształcenia praktycznego uczniów i młodocianych pracowników) A4/2 str. 0,22
IV/36 Karta indywidualnych zajęć praktycznych (j.w.) A4/2 str. 0,22
IV/37 Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe (prowadzą warsztaty szkolne i szkoleniowe oraz zakł. pracy) A4/2str. 0,22
Grupa V – DRUKI  MATERIAŁOWO – ROZRACHUNKOWE
V/1 Dziennik żywieniowy przedszkola A4/48 k. 5,90
V/2 Karta odzieżowa wychowanka A4 2 str. 0,36
V/3 Księga materiałowa placówki wczasów, kolonii i inmych zt A4/14k. 4,00
V/4 Zapotrzebowanie żywnościowe bl. A5/50 k. 3,90
V/5 Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży A5/16 k. 3,90
V/7 Księga rejestracyjna (prowadzona w szkolnych schroniskach młodzieżowych) zt A4/100k. 11,00
Grupa VI – ORGANIZACJA
VI/1 Organizacja szkoły podstawowej B3 0,45
  Wkładka (1) dla szkół podstawowych / gimnazjów – ponad 21 godzin B4 0,38
VI/2 Organizacja gimnazjum B3 0,45
  Wkładka  (2)  dla szkół j.w. - ponad  60  nauczycieli B4 0,38
VI/3 Organizacja liceum ogólnokształcącego A3/2 str. 0,38
VI/5 Organizacja szkoły zasadniczej, technikum i liceum zawodowego A4/2 str. 0,38
VI/6 Organizacja szkoły specjalnej – dla szkół specjalnych w ośrodkach samodzielnych szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, szkół w zakładach opieki zdrowotnej A2/2 str. 0,60
VI/7 Organizacja domu dziecka A3/2 str. 0,37
VI/8 Organizacja przedszkola A3/2 str. 0,37
VI/9 Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego 2xB4/2 str. 0,37
VI/13 Arkusz organizacyjny bursy i internatu A5/2 str. 0,10
VI/14 Przydział czynności nauczycieli /arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu (do 45 nauczycieli) A3/2 str. 0,38
VI/15 Przydział czynności nauczycieli / arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu (ponad 45 nauczycieli) A2/2 str. 0,55
VI/16 Przydział czynności nauczycieli szkoły zaocznej 1/3A1/2 str. 0,55
VI/17 Zawiadomienie o przekazaniu ucznia (karton) A5/2 str. 0,20
VI/18 Zawiadomienie o zameldowaniu dziecka A6 0,10
VI/19 Zawiadomienie o przyjęciu dziecka A6/1 str. 0,10
VI/20 Karta kwalifikacyjna obiektu – wypełniają komisje kwalifikacyjne obiektu (na kolonie, biwak, obóz, wczasy w mieście, półkolonie)Dz.U.  Nr 12/97, poz. 67 2A4/2 str. 0,32
VI/22 Zgłoszenie uruchomienia placówki kształcenia ustawicznego A5/2 str. 0,20
VI/24 Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia (sporządza terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego dla odpowiednich szkół) A4/2 str. 0,20
VI/25 Karta oceny pracy (dokument do akt osobowych nauczyciela) rozp. MEN z 2.I.2000 r.) A4/1 str. 0,20
VI/27 Arkusz organizacji Poradni (dla poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych) A4/2 str. 0,20
VI/28 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową zgodnie z prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A5/1 str. 0,16
VI/29 Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę motorowerową zgodnie z prawem o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. A5/1 str. 0,16
VI/30 Sprawozdanie o stanie zatrudnienia (EN-3) 2A4/2 str. 0,30
VI/31 Sprawozdanie z wypoczynku uczniów  EN-7 (wypełniają placówki oświatowo-wychowawcze  - wzór M.P. nr 52/97, poz.489 2A4/2 str. 0,30
Trz-2 Tygodniowy rozkład godzin (mały) A2 0,95
Trz-1 Tygodniowy rozkład godzin (duży) A1 1,80
GILOSZE, ŚWIADECTWA I INNE
  Gilosz świadectwa A4 A4/2str. 0,19
  Gilosz świadectwa A3 A3/2 str. 0,33
  Świadectwo A4 A4/2str. 0,22
  Świadectwo A3 A3/2 str. 0,38
Kr-1 Karta rowerowa  /nowy wzór/ A7/2 str. 0,25
KW-1 Karta wycieczki dla organizatorów wycieczek szkolnych A4/1 str. 0,10
  WKU Zaświadczenie A5/1 str. 0,10
  Zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie ucznia do klasy A6 bl./100k. 3,20
DRUKI AKCYDENSOWE I POWSZECHNEGO UŻYTKU
  Książka kancelaryjna Kn9/100 – oprawa introligatorska   18,50
  Książka kancelaryjna Kn9/200 – szyta nićmi, okładka z folii galanteryjnej   24,00
  Książka kancelaryjna Kn9/200 – oprawa introligatorska   27,00
  Dyplomy, Podziękowania – format A4 (dyplomy:szkolne, sportowe, listy gratulacyjne, itp..   1,70
  Księga do podpisu (10 Kart)   20,50
  Księga do podpisu (15 Kart)   27,00
  Księga do podpisu (20 Kart)   30,00
  Okładka na dyplom twarda   9,00
K-113 Wniosek o zaliczkę Bl. A6/50 k. 2,20
K-114 Rozliczenie zaliczki Bl. A6/50 k. 2,20
K-122 Konto kwitariusz zobowiązania pieniężnego Ks. B5/104 k. 11,00
K-186 Księga handlowa „Amerykanka” 2-kolorowa Zt. B3/50 k. 15,00
K-187 Księga handlowa „Amerykanka” 1-kolorowa Zt. A3/60 k. 13,00
Os-223 Teczka do akt osobowych kartonowa – biała B4 3,00
Os-223 Teczka do akt osobowych – oprawa twarda B4 10,90
Os-225 Lista obecności (100 sztuk) A4 10,00
Os-225a Indywidualna karta czasu pracy (karton)(100 sztuk) A4 18,50
Os-226 Ewidencja nieobecności Zt. A4/16 k. 3,30
Os-227 Roczna karta ewidencji obecności w pracy (karton)(100 sztuk) A5 11,50
Os-228 Karta ewidencji czasu pracy (karton)(100 sztuk) A4 18,50
Os-232 Polecenie wyjazdu służbowego Bl.A5/50 k+1k. 3,00
Os-241 Potwierdzenie zmiany stanowiska Bl. A6/80 k. 3,00
Os-306 Umowa o pracę  Bl.2/3A4/100 k. 6,00
Os-330 Karta urlopowa Bl. A7/100 k. 1,90
Os-331 Wniosek o udzielenie urlopu Bl.A6/80 k. 3,00
Os-373 Świadectwo pracy Bl. A4/100 k. 9,00
Ksn-2 Książka zdrowia Zt. A6/16 k. 1,80
K-102/s Dowód wpłaty KP uniwersalny (papier samokopiujący) Bl. A6/80 k. 3,00
K-103/s Kwitariusz przychodowy (papier samokopiujący) Bl. A5/20x3 k. 7,00
K-104/s Kwitariusz przychodowy (papier samokopiujący) Bl. A4/10x3 k. 7,00
K-107/s Dowód wpłaty KW uniwersalny (papier samokopiujący) Bl. A6/80 k. 3,00
K-111/s Raport kasowy duży uniwersalny (papier samokopiujący) Bl. A4/80 k. 9,00
K-111a/s Raport kasowy mały uniwersalny (papier samokopiujący) Bl. A5/80 k. 4,60
K-168/s Polecenie księgowania PK (papier samokopiujący) Bl. A4/80 k. 9,00
K-400/s Bankowy dowód wpłaty-3 odc. (papier samokopiujący) Bl. A6/75 k. 3,30
K-401/s Bankowy dowód wpłaty-4 odc. (papier samokopiujący) Bl. A6/80 k. 3,30
K402/403s Polecenie przelewu-pobrania (1+3) (papier samokopiujący) Bl.1/18A2/80 k. 3,90
DRUKI BIBLIOTECZNE
B-111 Karta akcesyjna dziennika A6 0,10
B-112 Karta akcesyjna tygodnika A6 0,10
B-113 Karta akcesyjna dwutygodnika A6 0,10
B-114 Karta akcesyjna miesięcznika A6 0,10
B-115 Karta akcesyjna dwumiesięcznika A6 0,10
B-116 Karta akcesyjna kwartalnika A6 0,10
B-123/100 Księga inwentarzowa księgozbioru Ks. A4/96 k. 15,00
B-123/200 Księga inwentarzowa księgozbioru Ks. A4/192 k. 22,00
B-126/20 Rejestr ubytków biblioteki A4/20 k. 5,50
B-143 Karta katalogowa  74x120 0,09
B-144 Karta katalogowa 70x120 0,09
B-162 Załącznik do protokołu skontrum A4 0,20
B-170 Karta książki 75x120 0,09
B-171 Karta czytelnika A6 0,09
B-172 Kieszonka 80x125 0,90
B-181 Rewers wypożyczeń (100 szt.) A6 2,60
B-191 Karta biblioteczna A7 0,10
B-192 Karta zapisu zobowiązań A7 0,10

Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies